Прометей ООД обявява на 03.06.2020г. процедура за избор на изпълнители, за Доставка на машини по проект № BG16RFOP002-2.040-0688-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Приложение 3.2 Публична покана ПМС 160 Тук

Приложение 3.3 Изисквания оферти ПМС 160 Тук

Приложение 3.4 Оферта ПМС 160 Тук

Приложение 3.6 Примерна методика за оценка ПМС 160 Тук

Приложение 3.7 Декларация ZUSESIF ПМС 160 Тук

Проект на договор Тук

Проект на договор оп 2 Тук

Приложение Ж - техническа спецификация Тук

Адрес на търга в ИСУН 2020 Тук